فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/jep.2020.35253.2377

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینۀ عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات با درجه علمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش‌وپرورش و پایان‌نامه‌های موجود در دانشگاه‌های محقق اردبیلی و رازی در بین سال‌های 1380-1394 که به ...  بیشتر