ارائه مدل معادلات ساختاری جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی: میانجی‌گری یادگیری خودتنظیم

کامیار عظیمی؛ مهدی عرب زاده؛ مرضیه امینی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 43-69

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.34315.2348

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی از طریق نقش واسطه‌ای یادگیری خودتنظیم بود. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر، شامل 220 نفر ( 124 نفر پسر و 96 نفر دختر) دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستان‌های شهر اهواز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گیری ...  بیشتر