اثربخشی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان

مجید محمودی مظفر

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، ، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8148

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی بر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. روش تحقیق شبه­تجربی بود و درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شد. جامعۀ آماری شامل معلمان دورۀ ابتدایی منطقه دو شهر تهران و گروه نمونۀ تحقیق شامل 0 3 نفر برای گروه ...  بیشتر