ارائه الگوی پیش‏بینی عوامل فردی و آموزشی ( سازمانی) مؤثر بر بهره‏وری

محمد غفاری مجلج

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 155-184

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل فردی و آموزشی (سازمانی) موثر بر بهره وری با هدف ارائه مدل پیش‌بینی بهره وری کارکنان غرب منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی است. تعهد سازمانی، رضایت شغلی به عنوان متغیر فردی وکیفیت زندگی کاری با پنج بعد: حقوق و مزایا ، آموزش و فرصت های تحصیلی،  طراحی شغل ، مشارکت در تصمیم گیری، فضای کار  به عنوان متغیر آموزشی ...  بیشتر