بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

احمد عابدی؛ آذین‌دخت معماریان؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 79-93

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بودند. به این منظور 50 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوّم دبیرستان در سال تحصیلی 89-1388 از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر