مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 55-79

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی برکفایت اجتماعی دانش‏آموزان پسر دوم راهنمایی شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه‏های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت ...  بیشتر