بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان

سیدحسین موسوی؛ محسن طالب زاده

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، ، صفحه 65-94

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6057

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطۀ بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری آن معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان در سال تحصیلی 89-88 به حجم 234 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامۀ خودگزارش دهی هوش معنوی گینک (SISRI- 24) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و همکاران (1990) پاسخ دادند. برای تحلیل ...  بیشتر