اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار

عبدالله معتمدی؛ مریم شاهنده

دوره 7، شماره 22 ، اسفند 1390، ، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2012.6056

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار بود. به این منظور 200 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز با روش نمونه گیری تصادفی براساس لیست اسامی دانشجویان هر رشته/ گرایش انتخاب شدند. این پژوهش نوعی مطالعه تجربی به روش طرح مربع بودن بود. که اجرای ...  بیشتر