تأثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی (3) دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور تهران

سونیا موسی رمضانی

دوره 7، شماره 21 ، آذر 1390، ، صفحه 118-144

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6044

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی «تأثیر استفاده از روش آموزشی چند رسانه ای و سخنرانی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر تهران در درس عربی (3)» بوده است. فرض اصلی پژوهش بر این باور متکی است که بین تأثیر بکارگیری روش آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی ...  بیشتر