مقایسه رضایت شغلی 9 سلامت روانی آموزگاران مدارس استشنایی و مدارس عادی مقطع ابتدایی

محمد اورکی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1387، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2008.6016

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان اهواز صورت گرفته است. حجم نمونه در این پژوهش شامل ۱۸۰ آموزگار (۹۰ نفر آموزگار مدارس استثنایی و ۹۰ نفر آموزگار مدارس عادی) شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای از ۴ ناحیه ...  بیشتر