مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند

بهرامعلی قنبری؛ مهدی صالح زاده

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1386، ، صفحه 99-113

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6012

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند، انجام شده است. کلیه دانشجویان متأهل در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه آماری در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته اند. در این پژوهش ۱۰۷ نفر دانشجوی متأهل اعم از زن و مرد ...  بیشتر