رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی

فاطمه گواهی جهان

دوره 3، شماره 8 ، شهریور 1386، ، صفحه 49-69

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6010

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضامندی از زندگی زناشویی در بین مراجعان به مراکز مشاوره در مقایسه با جمعیت عادی در شهر تهران انجام شده است. در این پژوهش ۹۰ زوج شامل ۴۵ زوج دارای رضامندی از زندگی زناشویی که به مراکز مشاوره مراجعه نکرده اند و ۴۵ زوج با رضامندی زناشویی پایین از میان مراجعان به مراکز مشاوره به صورت ...  بیشتر