میزان هماهنگی بین رشته های تحصیلی و هوش های چندگانه، و تأثیر این هماهنگی بر نگرش نسبت به رشته های تحصیلی

مهرناز اسحاق نیا؛ علی اکبر سیف

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5995

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش های چندگانه (نظریه گاردنر) و رشته های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی) و نیز بررسی تأثیر هماهنگی میان رشته های تحصیلی و هوش های چند گانه بر نگرش نسبت به آن رشته ها انجام گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه های هوش های چند گانه مکنزی و سنجش نگرش نسبت به رشته تحصیلی ویژه دانش آموزان دبیرستانی ...  بیشتر