دست برتری و هوش: مقایسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقیاس های آن بین چپ دست ها و راست دست ها

احمد علیپور؛ وحیده صالح

دوره 7، شماره 21 ، آذر 1390، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6038

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه نمره هوش (کلامی و عملی) و خرده مقیاس های آن براساس دست برتری بین دو گروه چپ دست و راست دست بوده است. نمونه پژوهش را 120 دانشجوی کارشناسی تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده انتخاب و سپس با آزمون دست برتری ادینبورگ و مقیاس هوش وکسلر بزرگسالان مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج آزمون تی استودنت و تحلیل واریانس چند ...  بیشتر

اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان

علیرضا باغبان پرشکوهی؛ احمد علیپور

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5993

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان است. ۸۷ نفر از کودکان ۱۱ ساله دختر و پسر کلاس پنجم دبستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در سه گروه بازی معمایی، بازی اکشن و گروه کنترل بطور تصادفی جایگزین شدند که در نهایت با تعامل جنسیت شش گروه شکل گرفت. گروه های آزمایش ۸ جلسه، هر جلسه به مدت ...  بیشتر