اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان

علیرضا باغبان پرشکوهی؛ احمد علیپور

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5993

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان است. ۸۷ نفر از کودکان ۱۱ ساله دختر و پسر کلاس پنجم دبستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در سه گروه بازی معمایی، بازی اکشن و گروه کنترل بطور تصادفی جایگزین شدند که در نهایت با تعامل جنسیت شش گروه شکل گرفت. گروه های آزمایش ۸ جلسه، هر جلسه به مدت ...  بیشتر