مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی و کفایت اجتماعی

آزادالله کرمی؛ حسن ملکی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 111-134

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6104

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پسر دوم راهنمایی به شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت است از ...  بیشتر