بررسی تأثیر آموزش خود متمایزسازی بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه تهران در سال ۱۳۸۵

طیبه شکیبایی؛ معصومه اسماعیلی

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1386، ، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6006

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش خود متمایزسازی از طریق برنامه تدوین شده به وسیله پژوهشگر بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر، زنان مطلقه ۴۵-۲۰ ساله بودند که به خانه سلامت شهرداری مناطق ۱۴ و ۱۸ تهران مراجعه نموده بودند. نمونه گیری در این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر آموزش فن خود گویی مبتنی بر واقعیت در حل تعارضات زناشویی: گزارش موردی

معصومه اسماعیلی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5986

چکیده
  تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع جامعه ی امروزی به شمار می آید که معمولا به صورت پایدار در آمده و بنیان خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در حل تعارضات زناشویی به درمان هایی نیاز است که کوتاه مدت بوده و در عین حال بگونه ای توان بخشی باشد که بدون حضور مشاور و با حفظ استقلال افراد دچار تعارض، به ایشان کمک کند تا زندگی توأم با آرامش ...  بیشتر