مقایسه دو روش اندازه گیری کلاسیک و سوال - پاسخ از نظر تأثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس

مطیبه مطیعی لنگرودی؛ رضا پیروی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 189-220

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5983

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه دو نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه سوال - پاسخ (IRT) از نظر تأثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی - توصیفی بود. از روش کتابخانه ای به منظور بررسی جنبه های نظری و از روش توصیفی به منظور بررسی جنبه های عملی استفاده شد. در بررسی عملی، پاسخنامه های داوطلبان ورود ...  بیشتر