ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی، کاردستی و خوشنویسی) از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یک تهران

حسن شریفی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 135-162

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5980

چکیده
  برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در میان سایر برنامه های درسی ، در اجرا با دشواری های متفاوتی مواجه است، از یک سو اغلب پژوهش ها به طور عمده بر کاستی های اجرای فعالیت ها و محتوای برنامه درسی هنر متمرکز است و از سوی دیگر یک نقشه جدید راهنمای برنامه درسی هنر، تا زمانی که مشکلات مربوط به پشتیبانی های اجرایی وجود دارد، بیان گویایی برای تغییر ...  بیشتر