تدوین و اجرای آزمونهای استخدامی ادواری برای گزینش افراد جهت مشاغل دولتی: مورد آزمون های سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳

محمد کاظم سلیمی زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5966

چکیده
  آزمون های استخدامی از اوایل قرن گذشته مورد توجه خاص صاحبان صنایع و خدمات در کشورهای پیشرفته جهان جهت ارزیابی و تشخیص افراد مستعد برای مشاغل، به کمک تحلیل های شغلی لازم بوده است. سه حیطه مهم استعدادهای ذهنی، علایق و شایستگی علمی از جمله ضوابط علمی احراز مشاغل در جوامع پیشرفته اند. این مقاله ابتدا به معرفی آزمون های استخدامی در ایران ...  بیشتر