تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری بر سهل‏انگاری و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی

مینا شمس الاحراری؛ دکترمجید صفاری نیا؛ دکترحسین زارع

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 108-118

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل‏انگاری برکاهش سهل‏انگاری و عملکرد‏تحصیلی دانش‏آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است. به این منظور 46 نفر از دانش‏آموزان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و آموزش مهارت‏های غلبه بر سهل انگاری برای آنان اجرا شد. برای سنجش میزان سهل‏انگاری دانش آموزان ...  بیشتر