تأثیر چند رسانه‏ای‏آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی

دکتر حسن رستگارپور؛ دکتر فریدون یار یاری؛ حمیده نظری

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 1-20

چکیده
  این ‏پژوهش به ‏منظور ‏بررسی ‏تأثیر‏ چند‏رسانه‏ای، صدا و رنگ‏ بر عملکرد ‏امواج‏ مغزی‏ دانشجویان پسر ‏دوره‏ کارشناسی ‏صورت‏ گرفت. روش‏ پژوهش ‏در‏ چار چوب ‏تحقیقات ‏آزمایشی/‏آزمایشگاهی و از ‏نوع‏تحقیق درون‏‏آزمودنی است. جامعه‏آماری شامل ‏دانشجویان ‏کارشناسی پسر دانشگاه تربیت معلم تهران ...  بیشتر