ارتباط مدیریت‏زمان و خود اثربخشی ادراک شده با اهمالکاری تحصیلی

دکتر کریم سواری؛ دکتر کیومرث بشلیده؛ دکتر منیجه شهنی ییلاق

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 100-114

چکیده
  در ‏این تحقیق ارتباط مدیریت‏زمان و خود‏اثربخشی ادراک‏شده با اهمالکاری تحصیلی بین دانشجویان‏‏دانشگاه‏پیام‏نور‏اهواز مورد ‏بررسی قرار‏گرفت. از ‏بین دانشجویان‏مشغول به‏تحصیل 180 نفربه شیوه تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏های-مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) - خود اثربخشی ...  بیشتر