بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
  تحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر مدرسه ای با درجات و شدت‌های متفاوت است که باعث آسیب جسمی و روان‌شناختی فرد قلدری کننده و قربانی می‌شود؛ لذا هدف این پژوهش بررسی شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 4 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر