آزمون مدل علی رابطه بین سبک‏های فرزند پروری، سبک‏های هویت و تعهد هویت در نوجوانان

محمود خباز؛ دکتر اسماعیل سعدی پور؛ دکتر نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 128-148

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین متغیرهای سبک‏های فرزند پروری مادر، سبک‏های هویت و تعهد در اواسط نوجوانی و نیز ارزیابی مدل علی پیشنهادی بین این متغیرها (برزونسکی، 2004) بود. روش: 415 نفر (238 دختر، 187پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران از طریق نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از پرسشنامه‏های ...  بیشتر