بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵ - ۷ ساله شهر تهران

شهرام محمدخانی؛ حسین اسکندری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5961

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر تهران صورت گرفت. به همین منظور ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از فرم های معلم و والدین پرسشنامه علایم رفتاری مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده در کل ۳۲/۷ درصد دانش آموزان ...  بیشتر