رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7384

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مولفه­های هوش هیجانی بار- آن و دین داری در بین نوجوانان (دانش‌آموزان دبیرستان) در شهرستان قزوین، ناحیه یک، اجرا گردید. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین بود؛ نمونه عبارت از 100 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری ...  بیشتر