تأثیرسبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها

مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 77-109

https://doi.org/10.22054/jep.2017.5284.1218

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی برمیزان پیشرفت توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد. به منظور تحقق این هدف، 123 دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از 4 ناحیه آموزش و پرورش کرج بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. سپس، دانش آموزان ...  بیشتر

تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها

مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 171-206

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7766

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور بررسی تأثیرسبک‌های یادگیری و به­کارگیری نقشه‌­های معنایی بر میزان پیشرفت توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد. به‌منظور تحقق این هدف، 123دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان فرزانگان ناحیه 1 آموزش وپرورش کرج به­طورتصادفی خوشه­ای ...  بیشتر