فردوسی، هفت بزم وآموزش مهارتهای اجتماعی «مقدمهای روان شناختی بر داستان هفت بزم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی»

علیرضا مقدس

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 151-174

چکیده
  این پژوهش بر آن است که مقدمه‌ای را بر داستان هفت بزم نگاشته و آن را به صورت مقاله‌ای تحلیلی در اختیار پژوهشگران و مدرسان آموزش مهارت‌های اجتماعی و سایر خوانندگان علاقمند قرار دهد. دکتر محمد یوسف محقق مالزیایی معتقد است، همان گونه که غربی‌ها فلسفه، نجوم، طب و ریاضیات اسلامی را اروپایی یا غربی کردند، مسلمانان نیز می‌باید نظریه‌های ...  بیشتر

مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی

بهرامعلی قنبری؛ علیرضا مقدس

دوره 7، شماره 21 ، مهر 1390، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6042

چکیده
  هوش هیجانی عبارت است از: بیان کیفیت و درک احساسات خویش و دیگران، همدلی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است (گراوز، 1999). پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی اجرا شده است. روش تحقیق ...  بیشتر

بررسی مبانی مهارت های اجتماعی از دیدگاه لقمان حکیم

علیرضا مقدس

دوره 7، شماره 21 ، مهر 1390، ، صفحه 90-117

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6043

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مبانی مهارت های اجتماعی از دیدگاه لقمان حکیم می باشد. در سال های اخیر در غرب توجه زیادی به مباحث مهارت های اجتماعی و ارتباطی و آموزش و به کارگیری این مهارت ها در سطوح مختلف زندگی شده است. این در حالی است که لقمان حکیم قرن ها پیش از این پندها و اندرزهایی داشته که به تعبیر امروز از مصادیق بارز و برجسته آموزش و مهارت ...  بیشتر