توانایی پیش‌بینی ترجیحات تعامل بر اساس سبک‌های یادگیری دانشجویان دوره‌های آموزش مبتنی بر وب

مریم پورجمشیدی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 175-197

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4123

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان پیش­بینی ترجیحات تعامل با سبک­های یادگیری دانشجویان دوره­های آموزش مبتنی بر وب است. بدین­منظور، 120 نفر از دانشجویان مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس­سبک یادگیری گراشا و ریچمن و مقیاس ترجیحات تعامل پاسخ دادند. یافته­های بدست آمده با استفاده ...  بیشتر