تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی

فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 213-251

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.57638.3231

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری شامل تعداد600 نفر دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 97-96 در شهرستان پیشوا (استان تهران) مشغول به ...  بیشتر