نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور اهواز(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالاو پایین اجراءگردید. دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهرآبدانان جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آنان 175 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996)، انگیزه پیشرفت هرمانز (1970) و معدل تحصیلی سال قبل استفاده شد. نتایج نشان داد بین دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین از لحاظ مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها