نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان شناسی ،دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)

2 استاد،گروه روان شناسی ،دانشگاه پیام نور

3 مربی، گروه روان شناسی ،دانشگاه پیام نور

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‌های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی شهرستان قروه بود . مطالعه حاضر از نوع علّی-مقایسه‏ای (پس رویدادی) است. در این مطالعه 152نفر از دانش آموزان (76 دختر و 76 پسر) از هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد آزمون گروهی اشکال نهفته را تکمیل کنند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون t دو جامعه مستقل، آزمون تحلیل واریانس عاملی و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد.نتایج نشان داد که بین سبک‌های شناختی دانش آموزان رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی و نیز دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین معنی که سبک شناختی دانش آموزان رشته کامپیوتر در مقایسه با دانش آموزان علوم انسانی و نیز پسران در مقایسه با دختران بیشتر نابسته به زمینه است. اثر متقابل جنس و رشته تحصیلی نیز بر سبک‌های شناختی، معنادار نبود.نتایج این مطالعه مؤید نظریه‌هایی است که توسط ویتکین در سال1981 و گشویند-بهان-گالابوردا در سال 1982 عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها