نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استاد ممتاز گروه سنجش و انداه گیری،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) delavarali@yahoo.com

3 دانشیار و عضو هیات علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همچنین علی-معلولی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به مراکز کارآفرینی شهرداری تهران می باشد که در بهار ۱۳۹۸ مراجعه کرده اند. طبق آمار حدود 4200 نفر عضو این مرکز می باشند. لذا حجم نمونه 352 نفر تخمین زده شده است که به شیوه روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی بر اساس منطقه شهرداری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری(تأیید اساتید) و روایی سازه(آزمون تحلیل عاملی تأییدی) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به کمک ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه حاصل شد. داده‌های حاصل از توزیع پرسشنامه، به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن داده های حاصل از پرسشنامه ابتدا به کمک آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد تأیید قرار گرفت. سپس به کمک آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه مورد تایید قرار گرفت. در پایان به کمک آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که به طور کلی ویژگی های شخصیتی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار اثر معناداری دارد. همچنین هر 5 بعد ویژگی های شخصیتی(به ترتیب میزان اثر) یعنیتجربه پذیری، دلپذیر بودن، روان نژندگرایی، برونگرایی و وجدان گرایی) در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار اثر مستقیم و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

توکلی کوه‌جهری، مهدیه و کهرازئی، فرهاد. (1396). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی همسران بیماران دچار ناتوانی جسمانی. مجله توانبخشی، ۱۸(2)، ۱۳۲-۱۴۱.
خانجانی، زینب و اکبری، سعیده. (۱۳۹۰). رابطه ویژگیهای شخصیتى نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنت. یافته هاى نو در روان شناسى، ۶(۱۹)، ۱۱۳-۱۲۷.
رعایی، فرزانه. (۱۳۹۴). بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر کیفیت زندگی، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه استانبول شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
ریماز، شهناز، دستورپور، مریم، وصالی آذرشربیانی، سمیرا، ساعی پور، نرگس، بیگی، زهرا و نجات، سحرناز. (1393). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه ۹ شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران، ۱۰(۲)، 55-48.
شاکریان،عطا فاطمی، عادل و فرهادیان، مختار. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 16(1)، 92-99.
شاملو، سعید. (۱۳۹۱). مکاتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، چاپ دهم. تهران: رشد.
شکریازی، امید و حیاتی، صفر. (۱۳۹۵). مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی (کیفیت ارتباطات و ویژگی‌های شخصیتی سالمندان) بین سالمندان ساکن در سرای سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده مورد مطالعه سالمندان شهر ارومیه. مطالعات جامعه شناسی، ۸(۲۸)، ۹۴-۷۷.
فنی، زهره، حیدری، سامان و آقایی، پرویز. (۱۳۹۴). سنجش کیفیت زندگی شهری با تأکید بر جنسیت، مطالعه موردی شهر قروه. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، ۶(۱۲)، ۶۵-۷۸.
کارگر شورکی، محمد حسین، حاجی محمد، علی، جهرمی، مقداد، ناظری، علی و رشیدی، محمد مهدی. (۱۳۹۵). بررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه کارکنان(مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ۷(۲۸) ،۲۹-۵۳.
لعلی سرابی، امیر، شکری، صابر و میرزا بابازاده، سهیلا. (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
میکاییلی، نیلوفر، قلی زاده، معصومه و کیامرثی، آذر. (1391). نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی. یافته های نو در روان شناسی(روان شناسی اجتماعی)، 7(24)، 5-19.
نظامی پور، الهام و احدی، حسن. (۱۳۹۴). نقش میانجی‌گرانه امید به زندگی در رابطه بین عامل‌های روان‌نژندی و برون‌گرایی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۲(۴)، ۵۸-۶۹.
References
Bal & Sahin, NH. (2011). The effects of personality traits on quality of life, Menopause, vol 18(12):1309-16.
Chapman, B., Duberstein, P.,  Lyness, JM. (2007). Personality traits, education, and health-related quality of life among older adult primary care patients, J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, Vol 62(6):P343-52.
Chiu, YW., Moore, RW., Hsu, CE., Huang, CT., Liu, HW., Chuang, HY. (2008), Factors influencing women's quality of life in the latter half of life, Climacteric, vol 11(3), pp:201-11.
Lafta, R. K., Hayawi, A. H., & Khudhairi, J. M. (2012). Medical and social problems among women headed families in Baghdad. Qatar medical journal, (2), 51-58.
Liao & Lee. C.W. (2009). an Empirical Study Of Employee Job Involvement And Personality Traits: The Case Of Taiwan. Int. Journal of Economics and Management, 3(1), pp 22 – 36.
Maddahi, M.E., khalatbari, J., Samadzade, M., Amraei, M., Ahmadi, R., Keikhayfarzaneh, M.M. (2011). The Study of the Quality of Life and Personality Traits of NEO Five Factors Concerning Death Anxiety in Shahed University Students, International Journal of Scientific & Engineering Research,Volume 2, Issue 12, pp 1-4.
PereiraMorales, A.J., Adan, A., Lopez-Leon, S., Forero, D. (2018). Personality traits and health-related quality of life: the mediator role of coping strategies and psychological distress, Ann Gen Psychiatry 17, 25.
SchneiderMatyka, D., Jurczak, A., Samochowiec, A.,  Karakiewicz, B., Szkup, M., Grzywacz, A., Grochans, E. (2016). Analysis of personality traits and their influence on the quality of life of postmenopausal women with regard to genetic factors, Ann Gen Psychiatry, vol 15(1): 25.
Schyns & Boelhouwer, J. (2004). The State of the City Amsterdam Monitor: Measuring Quality of Life in Amsterdam. In Community Quality-of-Life Indicators (pp. 133-152). Springer Netherlands.