نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر بهبود عملکرد املاء دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد با اختلال یادگیری خاص بود. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده-ها از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 8-1397 بود و نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. بدین شکل که از بین دانش‌آموزان پایه اول دبستان که بخاطر ناتوانی و ضعف در املاء، در کلاس‌های مراکز درمان و آموزش کودکان با اختلال یادگیری شرکت داشتند، 40 دانش‌آموز که در آزمون محقق ساخته اختلال در املاء، نمره 9 یا پایین‌تر کسب کرده بودند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به دانش‌آموزان گروه آزمایش طی 20جلسه 60 دقیقه‌ای (هفته‌ای سه جلسه) با استفاده از فلش کارت‌های مصورادغام شده مهمترین و پرکاربردترین واژه‌ها و کلمات پایه اول دبستان آموزش داده شد. گروه کنترل با استفاده از روش مستقیم آموزش دیدند. نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش از طریق فلش کارت های مصورادغام شده اختلال یادگیری در زمینه املاء را در هر دو بٌعد حافظه دیداری (001/0> P) و مشکلات آموزشی (001/0> P) به طور معناداری بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احدی، بتول.، ستوده، محمدباقر.،  و حبیبی، یعقوب. (1391). مقایسه بهزیستی روان شناختی و مکانیزم‌های دفاعی در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان. روانشناسی مدرسه، (4) 1، 22-6.
اسکندری، حسین و نوروزی، داریوش. (1389). یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 6(16)، 78-102.
بیگدلی، ایمان الله.، نجفی، محمود.، و عبدل حسین زاده، عباس. (1392). اثربخشی کاربرد یادیارها در آموزش املاء به کودکان دارای اختلال یادگیری املاء. ناتوانی‌های یادگیری، (2)3، 6-20.
پورعبدل، سعید.، صبحی قراملکی، ناصر.، و عباسی، مسلم. (1394). نمیرخ نارسایی شناختی، نارسایی هیجانی و اجتناب شناختی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، 20، 72-55.
جانه، مژده.، ابراهیمی قوام، صغری.، و علیزاده، حمید. (1391). بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‌ریزی،  سازمان‏دهی و حافظۀ کاری در دانش‏آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران. روانشناسی افراد استثنایی، 2(5)، 21-42.
زندی، بهمن. (1394). روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان. تهران، انتشارات سمت.
سلیمانی شبیلو، ناهید.، و میرنسب، میرمحمود. (1397). مروری بر روش‌های درمان اختلال یادگیری خاص: دیکته نویسی در پژوهش‌های آزمایشی داخلی. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، (18) 3، 41-55.
سلیمانی، اسماعیل.، علی­پور، مهران.، و سلیمانی، مهران. (1398). بررسی سرعت پردازش اطلاعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی بر اساس آزمون استروپ. مجله شفای خاتم، 7(3)، 32-42.
شریفی، علی­اکبر.، و داوری، رقیه. (1391). شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. ناتوانی‌های یادگیری، (2) 1، 76-63.
عبداللهی، سمیرا.، کیان ارثی، فرحناز.، و رحیمیان بوگر، اسحاق. (1393). طراحی بسته آموزشی چندرسانه‌ای با تاکید بر مهارت‌های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته. ناتوانی‌های یادگیری، (3) 3، 54-38.
گنجی، مهدی. (1392). آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5. تهران:  ساوالان.
محمدزاده، مصطفی.، و سیدی باغستان، ملکه سادات. (1396). اثربخشی ادراک دیداری وشنیداری بر عملکرد املاء وعزت نفس دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری پایه دوم ابتدایی شهرستان فردوس. سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
ناصرپور، محمد. (1395). آسیب‌شناسی درس املا در نظام آموزشی ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Burton, C. (2018). Effects of direct instruction flashcards and reading racetracks on sight word acquisition and maintenance for a student with autism. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences. 311.
Conderman, G. (2018). Mnemonics across the curriculum. Naperville, IL: Illinois Council for Exceptional Children Conference.
Deuel, R. (1995). Developmental dysgraphia and motor skills disorders. Journal of Child Neurology, 10(1), 6-8.
Doman G. & Doman J. (2006). How to Teach Your Baby to Read, Square One Publishers; New York.
Gabriely, R; Tarrasch, R; Velicki, M; & Ovadia- Blechman, Z. (2020). The influence of mindfulness meditation on inattention and physiological markers of stress on students with learning disabilities and/or attention deficit hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities. Volume 100, 103630.
Hatiningsih, N; & Adriyati   , P. (2019). Implementing Flashcard to Improve the Early Reading Skill. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 304, 4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities.
Jitendra, A. K; Edwards, L. L; Sacks, G; & Jacobson, L. A. (2014). What research says about vocabulary instruction for students with learning disabilities? Exceptional children70(3), 299-322.
Karande, S; Mahajan, V; & Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian J Med Sci, 63(6), 382-391.
Key, M. (2006). What is Dysgraphia? Nationally Certificated School Psychologist. American Journal of Mental Retardation. 100(4), 365-373.
Maysoon, D; & Mohammed, A. (2017). The effectiveness of pictured letters mnemonics strategy in learning similar English language letters among students with learning disabilities. Curriculum and Instruction of English Language, Faculty of Education, Jeddah University, Saudi Arabia.
McNamara, G. (2012). The effectiveness of embedded picture mnemonic alphabet cards on letter recognition and letter sound knowledge. Theses and Dissertations. 302. https://rdw.rowan.edu/etd/30
Sadoski, M; & Paivio, A. (2004). A dual coding theoretical model of reading. Theoretical models and processes of reading, 5, 1329-1362.
Saleh Mahdi, H; & Gubeily, M. H. (2018). The Effect of Using Bizarre Images as Mnemonics to Enhance Vocabulary Learning. Journal of Social Studies, 24(1), 113- 135.
Scanlon, D. (2013).Specific Learning Disability and Its Newest Definition Which Is Comprehensive? Journal of Learning Disabilities, 46(1), 26-33.
Shapira-Lichter, I; Oren, N; Jacob, Y; Gruberger, M; & Hendler, T. (2013). Portraying the unique contribution of the default mode network to internally driven mnemonic processes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(13), 4950-4955.
Shmidman, A., & Ehri, L. (2010). Embedded picture mnemonics to learn letters. Scientific Studies of Reading, 14(2), 159–182.
Whitescarver, E. (2018). Effect of mnemonics on the vocabulary acquisition and retention of high school students with learning disabilities. Theses and Dissertations, Rowan University.
Wong, I; & Yeo, L. (2010). Academic Procrastinon in two Settings: Motivation correlates, Behavioeal patterns, And Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology: An International Review, 59, 361-379.
Worthen, J. B., and Hunt, R. R. (2011). Mnemonology: Mnemonics for the 21st century. New York, NY: Taylor & Francis.
Zolkifli, S.  & Nurbaidura, S. (2012). Developing English Vocabulary Flashcard by Adopting Flashcard Method. Master Thesis, Universiti Teknologi PETRONAS.