نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی دانشگاه آزاد یزد

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی

10.22054/jep.2022.55123.3135

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلش کارت‌های مصور ادغام شده بر بهبود عملکرد املاء دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد با اختلال یادگیری خاص بود. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده-ها از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 8-1397 بود و نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. بدین شکل که از بین دانش‌آموزان پایه اول دبستان که بخاطر ناتوانی و ضعف در املاء، در کلاس‌های مراکز درمان و آموزش کودکان با اختلال یادگیری شرکت داشتند، 40 دانش‌آموز که در آزمون محقق ساخته اختلال در املاء، نمره 9 یا پایین‌تر کسب کرده بودند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. به دانش‌آموزان گروه آزمایش طی 20جلسه 60 دقیقه‌ای (هفته‌ای سه جلسه) با استفاده از فلش کارت‌های مصورادغام شده مهمترین و پرکاربردترین واژه‌ها و کلمات پایه اول دبستان آموزش داده شد. گروه کنترل با استفاده از روش مستقیم آموزش دیدند. نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش از طریق فلش کارت های مصورادغام شده اختلال یادگیری در زمینه املاء را در هر دو بٌعد حافظه دیداری (001/0> P) و مشکلات آموزشی (001/0> P) به طور معناداری بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات