نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تریتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین بدفهمی دانش آموزان دو زبانه ترکمن در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری بود. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه پژوهش 10 نفر از صاحبنظران و 145 نفر از معلمان پایه اول ابتدایی مدارس (دولتی) شهرستان مراوه تپه (استان گلستان) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کدگذاری و مقوله بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد، مهمترین اشکال و انواع بدفهمی در بین دانش آموزان دو زبانه ترکمن عبارت اند از بدفهمی ادراکی، بدفهمی بومی، ترجمه نادرست، مفاهیم پیش دانسته. میانگین نمرات بدفهمی در فارسی 51/3 و در نگارش 29/2 بود که درسطح کوچکتر از 05/0 معنادار بود. علاوه بر آن، نتایج نشان داد آموزش به زبان مادری می تواند در کاهش بدفهمی های ادراکی و بومی در یادگیری دانش آموزان دوزبانه نقش ایفا کند. با توجه به یافته ها می توان بد فهمی را مبحثی مهم در آموزش دروس فارسی و نگارش کودکان دو زبانه در دوره ابتدایی به شمار آورد و به اهمیت نقش زبان مادری در کاهش بدفهمی ها پی برد.

کلیدواژه‌ها

منابع
احمدی، حمیرا، محمودی، عثمان، صالح، جبار و کریمیان پور، غفار. (1393). مقایسه اختلال‌های خواندن در بین دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه. تحول روانشناختی کودک، 1(1)، 37-45.
بخشعلی زاده، شهرناز و بروجردیان، ناصر. (1396). شناسایی بد فهمی های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی هندسه و اندازگیری و مقایسه عملکرد آنها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 64(16)، 101-126.
پور عظیما، زهرا. (1391). بررسی تاثیر آموزش بدفهمی های دانش آموزان در ارتباط با اعداد اعشاری به معلمان به طراحی آموزشی آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
خادمی، فاطمه. (1394). بررسی بدفهمی های دانش آموزان دبیرستانی در تعاریف و مفاهیم ریاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آراد اسلامی واحد مرودشت.
رنانی، محسن.(1395). قتلِ زبانِ مادری و تخریب توسعه در ایران، دومین همایش توسعه عدالت آموزشی، دانشگاه الزهراء تهران .
شهودی‏مژدهی، عطیه، مفیدی، فرخنده و علیزاده، حمید. (1392). مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 9(28)، 2-14.
طالب زاده، علیرضا. (1390).  تحلیلی بر دو زبانگی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه جامعه شناسی زبان. تهران: سمت.
عصاره، فریده. (1387). بررسی مشکلات زبان آموزی کودکان پایة اول ابتدایی در مناطق دوزبانه. مجلة مطالعة برنامة درسی، 3(9)، 42-60.
قوشلی پور، ناز محمد. (1390). تحلیل خطاهای نحوی دانش اموزان دوزبانه ترکمن مقطع راهنمایی در نگارش و کاربرد زبان فارسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زبان شناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کولایی نژاد، جمال‌الدین، حسنی، کاظم، عبدی پور، فوزیه و فرامرزی، صحرا. (1395). اثربخشی کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول ابتدایی در کودکان دوزبانه. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 12(41)، 27-15.
مرادی، شهین الله و سیف اللهی، سیف اله. (1392). مطالعه و بررسی تاثیر آموزش به زبان مادری بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان. مجله مطالعات جامعه شناسی، 16(4)، 83-65.
References
Anam Ilyas, M. S. (2018). Exploring teachers’ understanding about misconceptions of secondary grade chemistry students. Int. J. Cross-Disciplinary Subj. Educ.(IJCDSE), 9, 3323-8.
Bautista-Thomas, C. M. (2021). Spilling the TEA in Bilingual Latinx New York City Department of Education School Social Workers: Towards Entre Nos, PhD thesis, City University of New York.
Bol, L., Campbell, K. D., Perez, T., & Yen, C. J. (2016). The effects of self-regulated learning training on community college students’ metacognition and achievement in developmental math courses. Community College Journal of Research and Practice40(6), 480-495.
De Jager, L. J. (2012). Misunderstanding in second language instructional communication (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
García, O. (2011). Bilingual education in the 21st century: A global perspective. John Wiley & Sons.
Kim, S. Y., Wang, M., & Ko, I. Y. (2011). The processing of derivational morphology in Korean-English bilingual readers. Bilingualism, 14(4), 473.
Li, X. (2006). Cognitive analysis of students' errors and misconceptions in variables, equations, and functions (Doctoral dissertation, Texas A & M University).
Mohyuddin, R. G., & Khalil, U. (2016). Misconceptions of Students in Learning Mathematics at Primary Level. Bulletin of Education and Research, 38(1), 133-162.
Muthusamy, P., Muniandy, R., Kandasam, S. S., Hussin, O. H., Subramaniam, M., & Farashaiyan, A. (2020). Factors of Code-Switching among Bilingual International Students in Malaysia. International Journal of Higher Education, 9(4), 332-338.
Olivier, A. (1992). Handling pupil’s misconceptions. IN M. Moodley, R.Njisane & N. Presmeg (Eds). Mathematics Education for In-Service and Pre-Service Teachers, 193-209. Pietermaritzburg: Shuter and Shooter.
Ryan, J. & Williams, J. (2007). Children's mathematics 4-15: learning from errors and misconceptions. Open University Press.
Sun, Q., & Zhang, J. L. (2016). Metacognition and second/foreign language teaching and learning: An interview with Professor Lawrence Jun Zhang. Contemporary Foreign Language Studies, 423, 16 – 19.
Tewolde, F., Glosson, J., Messick, A., & Alloway, T. (2016). Learning Strategies and Metacognition in Students with Learning Disabilities. Human Factors and Applied Psychology Student Conference.
 
 استناد به این مقاله: قره مشک غراوی، ابراهیم، میرعرب رضی، رضا و عزیزی شمامی، مصطفی. (1400). بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 17(61)، 57-76. doi: 10.22054/jep.2021.57528.3221
 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.