نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه وهدف: میل به ماندگاری معلمان ازمسائل مهمی است که درآموزش وپرورش به آن توجه می شود. هدف این پژوهش تدوین مدلی برای میل به ماندگاری معلمان است.
روش شناسی: این پژوهش ازنظرهدف کاربردی و ازنظرنوع داده ها آمیخته است.جمع آوری اطلاعات ازطریق مطالعه متون، نظریه ها، مدل ها وپژوهشهای مرتبط ومصاحبه اولیه وتشکیل گروه کانونی به استعداد6نفر وسپس بانمونه گیری هدفمندو مصاحبه نیمه ساختاریافته با19 نفرازخبرگان آموزش و پرورش (مدیران ومعلمین) انجام و ازآنها خواسته شدتادرباره میزان اهمیت مولفه ها وشاخص های شناسایی شده اظهارنظرکرده وابعاد،مولفه ها وشاخص های مطرح نشده رادرسوال بازبیان کنند. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها ازدوروش بازبینی شرکت کنندگان ومرورخبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها ازطریق میانگین وآزمون t تک نمونه‎ای بررسی ومدل نهایی باتکنیک مدل‌ یابی معادلات ساختاری (SEM) تدوین شد.
یافته ها ونتیجه گیری: یافته ها نشان دادمدل پیشنهادی میل به ماندگاری معلمان دارای دو بعدعوامل محیطی با مولفه های عوامل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی ومعیشتی، قانونی وعدالت سازمانی واجتماعی و بعد عوامل حرفه ای با مولفه های عوامل شغلی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری و 38 شاخص است. در بین مولفه ها، مولفه کیفیت زندگی کاری با بار عاملی 90/0، مولفه عوامل اجتماعی با بار عاملی87/0، مولفه عوامل شغلی با بار عاملی78/0، مولفه عدالت سازمانی و اجتماعی با بار عاملی70/0، مولفه عوامل معیشتی و رفاهی با بار عاملی 65/0، مولفه عوامل قانونی با بار عاملی 63/0، مولفه رضایت شغلی با بار عاملی56/0 و مولفه عوامل اقتصادی با بار عاملی 52/0 بیشترین ضریب اهمیت را داشتند.

کلیدواژه‌ها

منابع
ابراهیمی، ایوب، زین آبادی، حسن رضا و هداوندی، محمدرضا. (1397). مدیریت منابع انسانی. (مدیریت امور کارکنان در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی). تهران : موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
احمدی، طاوس. (1396). نقش سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده در میل به ماندگاری معلمان دبیرستانهای دوره دوم متوسطه منطقه 6 تهران. فصلنامه پژوهشهای روانشناختی.
اشرفی، سکینه، فرزانه، محمد و عزیزی، مهدی. (1396). رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی. فصلنامه علمی اندیشه های نوین تربیتی، 13(1)، 43، 162-137.
پوراشرف، یاسان ا... و طولابی، زینب. (1391). رویکرد کیفی به عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان (مورد : استان ایلام). فصلنامه تعلیم و تربیت، (98)، 1391، 152-176.
جعفری، پریوش و مجیدی مقدم، زهرا. (1392). رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. نشریه نوآوریهای آموزشی، 8(4)، (32)، 22-36.
حسین زاده، طیبه و رستگار، احمد. (1392). رابطه سرمایه روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه ای فرسودگی شغلی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان، 2(7)، 34-53.
حسینی نسب، سید داود و تقی نیا، علی. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان. فصلنامه علوم تربیتی، 4(15)، 25-46.
رابینز، استیفن پی. (1397). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: انتشارات پژوهش های فرهنگی.
رسولی، رضا و رشیدی، مهدی. (1394). طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری کارکنان دانشی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7(1)، 39-55.
رسولی، رضا، شهایی، بهنام و صفایی، مهناز. (1391). عوامل موثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور. نشریه مدیریت دولتی، 4(9)، 27-42.
علاقه بند، علی. (1397). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
گل صنم لو، یوسف. (1395). مدل یابی ساختاری پیش بینی کننده های تمایل به ماندگاری معلمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه.
محبی فر، امیر. (1397). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و میل ماندگاری در شغل از دیدگاه کارکنان واحد بهره برداری پتروشیمی نوری. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(1)، 270-275.
References
Allen, D.G., Shore, L.M. and Griffeth, R.W.(2013) The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process. Journal of Management, 29,99-118.
Barbour, R. S.; Checklists for improving rigor in qualitative research : A case of the tail wagging the dog, British Medical Journal, 2001; 322 : 1115-1117.
Billingsley, B. (2005) .Cultivating and Keeping Committed Special Educators: What Principals and District Leaders Can Do. Thousand Oaks ,Ca: Corvin press.
Chapman, D.W. (2015). Reducing teacher absenteeism and attrition: Cause consequences and responses. Paris: UNESCO, Institute for Education Planning.
CooperGibson Research and GOV.UK. (2018). Factors affecting teacher retention:qualitative investigation. Research report.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Darling & Hmmond, L. (2012). Keeping good teachers: Why it matters,what leaders can do. Association for supervision and curriculum.Development Psychology. 14.42-45.
Day, C.;Bob and Kington, Alison. (2013). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education. 21.563-577.
Deconinck, J. Stiwell, C (2014). incorporation organizational justice role, states, pay satisfaction in model of turnover intentions ,journal of business research. 57.pp .225-231.
Department of Education presentation: Teacher Quality (pages 5 and 6) n: myfloridahouse.gov/ Sections/ Documents /loaddoc. aspx? PublicationType=Committees&CommitteeId=2909&Session= 2018 & DocumentType= MeetingPack – ets & FileName=pkqs 1-11-17.pdf.
DinhamandScott, Catherine; (2015) ;Moving into the Third, Outer Domain of Teacher Satisfaction; Journal of Educational Administration; pages 379-396.
Foreman, W.T. (2009). Job satisfaction and turnover in the Chinese retail industry .Chinese Management Studies,356-378.
Gaertner, K.N. and Nollen, S.D. (2014). Career experiences, perceptions of employment practices and psychological commitment to the organization. Human Relations. 42.975-991.
Geiger, Tray & Pivovarova, Margarita (2018), The effects of working conditions on teacher retention, Teachers and Teaching,Volume 24,2018 Issue 6, Pages 604-625.
Gerhart, B. (2015). The prediction of voluntary turnover using behavorial intentions, job satisfaction and unemployment rates. Paper presented at the meeting of the National Academy of Management, New Orleans.
Holmes, B., Parker, D., & Gibson, J. (2019). Rethinking Teacher Retention In Hard-To-Staff Schools. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 12(1), 27-32.
Ilo (2016), Occupational lung disease: prevention and control. Geneva international labour of fi. Occupational Safety and Health Series, 67, 65-98.
Ingersoll, Rand & Smith, T.(2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership. 60. (8). 30-33.
Kersaint, Gladis; Lewis, Jennifer; Potter, Robert; Meisels, Gerry; (2007); Why teachers leave: Factors that influence retention and resignation; Journal of Teaching and Teacher Education; pages 775-794.
Lee, T. ,Chen, S. ,Wang, S. & Dadura, A. (2010). The relationship between spiritual management and determinants of turnover intention. European Business Review, 22 (1), 102-116.
LeeandMowday, R.T. (2009).Voluntarily leaving an organization: An empirical investigation of Steers and Mowdays model of turnover. Academy of Management, Journal, 30.
McConnell III, John R. (2017), A model for understanding teachers intentions to remain in STEM education, International Journal of STEM Education.
Mertler, C.A. (2017). Teacher motivation and job satisfaction in the New Millennium. ERIC Clearinghouse on Educational Management (ERIC Digest, No. ED 461 649).
Parsons, D.O. (2010). Models of labor market turnover: A theoretical and empirical survey. Research in labor economics (PP.188-223).
Price, M, (2001), Job satisfaction of registered nurses working in an acute hospital, Br J Nurs. 2002 Feb 28-Mar 13; 11(4): 275-80.
Price, J.L. (2013). Handbook of organizational measurement. MCB university press. Bradford.
Ruhland, Sheila K., (2015), Factors that Influence the Turnover and Retention of Minnesota's Technical College Teachers, Journal of Vocational Education Research, pages 56–76.
Singh & Billingsley, B. (2010). Intent to stay in teaching : Teachers of students with emotional disorders versus other special educators. Re-medial and Special Education,17, 37–47.
Smith JJ (2007), Firms committed to corporate social responsibility held high by employeesʹ, Society for Human Resource Management.
Vecchio, R,P. (2003). Organizational behavior, Fourth edition, the Dryden press.
Winterton Jonathan, (2004), A Conceptual Model of Labour Turnover and Retention, Article in Human Resource Development International 7(3): 371-390.