پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس متغیرهای فردی، خودکارآمدی و اضطراب در شاغلین (دانشجو و غیردانشجو) کادر درمانی بیماران COVID-19

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس متغیرهای فردی، خودکارآمدی و اضطراب در کادر درمان (دانشجویان شاغل به عنوان کادر درمانی بیماران COVID-19 و غیر دانشجویان) در شهرکرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کادر درمانی بیماران COVID-19 درشهرکرمانشاه بود و نمونه شامل کادر درمانی سه بیمارستان درگیر به بیماری COVID-19 بود؛ روش نمونه گیری روش در دسترس بود؛ تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه GHQ-12، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSEو بخش اضطراب پرسشنامه DASS بود. نتایج بررسی پایایی حاکی از آن بود که ابزار پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار هستند؛ یافته ها حاکی از آن بود که متغیر تحصیلات با متغیر اضطراب دارای ضریب همبستگی 27/0- است که در سطح معنی داری 01/0>P معنی دار است اما میان متغیرهای پژوهش در گروه‌های زنان و مردان تفاوت معنی‌داری یافت نشد. نتایج بررسی برازش مدل حاکی ار آن بود که مدل طراحی شده از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار است و تحصیلات، خودکارآمدی و اضطراب توانسته اند که با میانجی گری اضطراب در حدود 40% از تغییرات سلامت عمومی را پیش بینی کنند. در نتیجه از یافته‌های فوق می توان در راستای کمک‌های روانشناختی و ارتقای سلامت عمومی کادر درمان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


تقریبی، زهرا؛ شریفی، خدیجه و سوکی، زهرا. (1393). روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 12 سوالی سلامت عمومی باسبک نمره دهی GHQ-C در زنان، مجلۀ مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، دورۀ 4، شمارۀ 2
خوشنویسان، زهرا و افروز، غلامعلی. (1390). رابطه خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس. مجله اندیشه و رفتار، دورۀ پنجم، شمار 20
دلاور، علی؛ نجفی، محمود. (1392). خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه. اندازه گیری تربیتی. دورۀ 3، شمارۀ 12
رجبی، غلامرضا. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10) در دانشجویان روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت، دورۀ 2، شمارۀ 1.
سامانی، سیامک و جوکار، بهرام. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی، دورۀ 26، شمارۀ 3.
صلحی، مهناز؛ کاظمی، سیده سمیه و حقانی، حمید. (1391). بررسی رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 چالوس. مجله علوم پزشکی رازی، دورۀ 20، شمارۀ 109
صیادپور، ز. و صیادپور، م. (1396). تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی، فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 44(26 ،)404-430.
عبادی، مهدی.، حریرچی، امیرمحمود؛ شریعتی، محمد؛ گرمارودی، غلامرضا؛ فاتح، ابوالفضل و منتظری، علی. (1381). ترجمه، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی (GHQ-12). مجلۀ پایش، دورۀ 1، شمارۀ 3
فاتحی، فریبا.، محمدی، مرتضی.، کریمیان، منیره.، آزمون، مهرانگیز.، غریبی، فردین و شهابی، هانیه. (1394). رابطه عوامل استرس شغلی با خود کارآمدی و سلامت عمومی پرستاران و ماماها در بیمارستان بعثت سنندج. فصلنامه علمی پژوهشی شناخت2(3), 100-111.‎
کدیور، پروین. (1385). روانشناسی تربیتی. تهران: سمت
معماریان، ربابه. (1392). کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
یعقوبی، حمید.، کریمی، معصومه.، امیدی، عبداله.، باروتی، عصمت و عابدی میلاد. (1391). اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی (12-GHQ) در دانشجویان. مجلۀ علوم رفتاری، دورۀ 6، شمارۀ 2
 
Aalto, A. M., Uutela, A., & Aro, A. R. (1997). Health related quality of life among insulin-dependent diabetics: disease-related and psychosocial correlates. Patient education and counseling30(3), 215-225.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. doi:10.1037/0033-295x.84.2.191 
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of human behavior. New York: Academic Press.
Brugha, T., Bebbington, P. E., MacCarthy, B., Potter, J., Sturt, E., & Wykes, T. (1987). Social networks, social support and the type of depressive illness. Acta Psychiatrica Scandinavica76(6), 664-673.
Cai, H., Tu, B., Ma, J., Chen, L., Fu, L., Jiang, Y., & Zhuang, Q. (2020). Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan Between January and March 2020 During the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei, China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research26, e924171-1.
Cai, H., Tu, B., Ma, J., Chen, L., Fu, L., Jiang, Y., & Zhuang, Q. (2020). Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan Between January and March 2020 During the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei, China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research26, e924171-1.
Chan, A. O., & Huak, C. Y. (2004). Psychological impact of the 2003 severe acute respiratory syndrome outbreak on health care workers in a medium size regional general hospital in Singapore. Occupational Medicine54(3), 190-196.
COVID, C. (19). situation report by February 29. National Health Commission of the People’s Republic of China.
Eisenbarth, C. A. (2019). Coping with stress: Gender differences among college students. College Student Journal53(2), 151-162.
Esler, M. (2017). Mental stress and human cardiovascular disease. Neuroscience & Biobehavioral Reviews74, 269-276.
Folkman, S., & Greer, S. (2000). Promoting psychological well‐being in the face of serious illness: when theory, research and practice inform each other. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer9(1), 11-19.
Gee, S., & Skovdal, M. (2017). The role of risk perception in willingness to respond to the 2014–2016 West African Ebola outbreak: a qualitative study of international health care workers. Global health research and policy2(1), 1-10.
Hall, R. C., Hall, R. C., & Chapman, M. J. (2008). The 1995 Kikwit Ebola outbreak: lessons hospitals and physicians can apply to future viral epidemics. General hospital psychiatry30(5), 446-452.
Ho, C. S., Chee, C. Y., & Ho, R. C. (2020). Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19 beyond paranoia and panic. Ann Acad Med Singapore49(1), 1-3.
Jerusalem, M., & Mittag, W. (1995). Self-efficacy in stressful life transition.In Bandura self-efficacy in changing societies. New York Cambridge: University Press.
Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X., ... & Chen, J. (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry7(3), e14.
Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X., ... & Chen, J. (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry7(3), e14.
Kent de Grey, R. G., Uchino, B. N., Trettevik, R., Cronan, S., & Hogan, J. N. (2018). Social support and sleep: A meta-analysis. Health Psychology37(8), 787.
Khalid, I., Khalid, T. J., Qabajah, M. R., Barnard, A. G., & Qushmaq, I. A. (2016). Healthcare workers’ emotions, perceived stressors and coping strategies during a MERS-CoV outbreak. Clinical medicine & research14(1), 7-14.
Koh, D., Lim, M. K., Chia, S. E., Ko, S. M., Qian, F., Ng, V., ... & Ng, W. (2005). Risk Perception and Impact of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) on Work and Personal Lives of Healthcare Workers in Singapore What Can We Learn? Medical care, 676-682.
Lai, T. H., Tang, E. W., Chau, S. K., Fung, K. S., & Li, K. K. (2020). Stepping up infection control measures in ophthalmology during the novel coronavirus outbreak: an experience from Hong Kong. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 1-7.
Lange, T., Dimitrov, S., & Born, J. (2010). Effects of sleep and circadian rhythm on the human immune system. Annals of the New York Academy of Sciences1193(1), 48-59.
Lin, C. Y., Peng, Y. C., Wu, Y. H., Chang, J., Chan, C. H., & Yang, D. Y. (2007). The psychological effect of severe acute respiratory syndrome on emergency department staff. Emergency Medicine Journal24(1), 12-17.
Mahase, E. (2020). Coronavirus: covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite lower case fatality rate.
Mahase, E. (2020). Coronavirus: covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite lower case fatality rate.
Mohindra, R., Suri, V., Bhalla, A., & Singh, S. M. (2020). Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated COVID19 patients. Asian Journal of Psychiatry51, 102084.
Mohindra, R., Suri, V., Bhalla, A., & Singh, S. M. (2020). Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated COVID19 patients. Asian Journal of Psychiatry51, 102084.
Müller, N. (2014). Infectious diseases and mental health. Comorbidity of Mental and Physical Disorders, 99.
Naushad, V. A., Bierens, J. J., Nishan, K. P., Firjeeth, C. P., Mohammad, O. H., Maliyakkal, A. M., ... & Schreiber, M. D. (2019). A systematic review of the impact of disaster on the mental health of medical responders. Prehospital and disaster medicine34(6), 632-643.
Ogunyemi, A. O., & Mabekoje, S. O. (2007). Self-efficacy, risk-taking behavior and mental health as predictors of personal growth initiative among university undergraduates. Journal of Research in Educational Psychology, 12, 349-362.
Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S., ... & Haque, U. (2020). The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International journal of epidemiology.
Peng, E. Y. C., Lee, M. B., Tsai, S. T., Yang, C. C., Morisky, D. E., Tsai, L. T., ... & Lyu, S. Y. (2010). Population-based post-crisis psychological distress: an example from the SARS outbreak in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association109(7), 524-532.
Prati, G., & Pietrantoni, L. (2010). The relation of perceived and received social support to mental health among first responders: a meta‐analytic review. Journal of Community Psychology38(3), 403-417.
Rana, W., Mukhtar, S., & Mukhtar, S. (2020). Mental health of medical workers in Pakistan during the pandemic COVID-19 outbreak. Asian journal of psychiatry51, 102080.
Rana, W., Mukhtar, S., & Mukhtar, S. (2020). Mental health of medical workers in Pakistan during the pandemic COVID-19 outbreak. Asian journal of psychiatry51, 102080.
Rosenstock LM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the health belief model. Health Educ Quarterly. 1988; 15(2): 175-83.
Schwarzer, R. (1997). General perceived self-efficacy in 14 cultures. Retrieved from:http://www.yorku.ca/faculty/ academic/schwarze/world14.htm.
Schwarzer, R., & Fuchs, R. (1996). Self- Efficacy and health behaviors. In Conner & Norman, P. (Eds.), Predictinghealth behavior: Research and practice with social cognition models. UK: Open University Press.
Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2007). Health behavior constructs: Theory, measurement, and research. National Cancer Institute Website.Retrieved from http://dccps.cancer.gov/brp/constructs/selfefficacy/index.html.
Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2007). Health behavior constructs: Theory, measurement, and research. National Cancer In
Segrin, C., & Passalacqua, S. A. (2010). Functions of loneliness, social support, health behaviors, and stress in association with poor health. Health communication25(4), 312-322.
Sim, K., Chan, Y. H., Chong, P. N., Chua, H. C., & Soon, S. W. (2010). Psychosocial and coping responses within the community health care setting towards a national outbreak of an infectious disease. Journal of psychosomatic research68(2), 195-202.
Siu-kau, C., & Stephen, Y. K. (2000). Effects of self-efficacy and social support on the mental health conditions of mutual-aid organization members. Social Behavior and Personality, 413-422 .
Spoorthy, M. S. (2020). Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID-19 pandemic-a review. Asian Journal of Psychiatry.
Tang, L., Bie, B., Park, S. E., & Zhi, D. (2018). Social media and outbreaks of emerging infectious diseases: A systematic review of literature. American journal of infection control46(9), 962-972.
World Health Organization. Promoting mental health: concepts, emerging evidence and practice: report of the world; 2014.
Wu K.K., Chan S.K., Ma T.M. Posttraumatic stress after SARS. Emerg. Infect. Dis. 2005; 11:1297–1300. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] [Ref list]
Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., ... & Hoven, C. W. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. The Canadian Journal of Psychiatry54(5), 302-311.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research26, e923549-1.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research26, e923549-1.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research26, e923549-1.
Yao, K. W., Yu, S., Cheng, S. P., & Chen, I. J. (2008). Relationships between personal, depression and social network factors and sleep quality in community-dwelling older adults. Journal of Nursing Research16(2), 131-139.