نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

بروز و انتشار ویروس کرونا و همه گیری بیماری کووید-19، طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود نموده است و موجب بروز اختلالات روانشناختی شده است. با توجه به تاثیر سوء این اختلالات بر کارکرد شغلی افراد، این تحقیق تلاش نموده است تا به تبیین بروز آثار و علائم روانشناختی این بیماری بر کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بپردازد. جامعه آماری 482 تن از کارکنان سازمان مذکور می باشند و با استفاده از فرمول کوکران 214 تن از آنان با روش طبقه‌ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه اختلالات روانشناختی مشتمل بر نود سوال و نه مولفه استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بیش از 78 درصد از مطالعه شوندگان از طیفی از علایم مرضی (خفیف تا شدید) برخوردارند و عمده آنها نیز دارای سطح متوسطی از این علائم هستند. همچنین، در خصوص شیوع نشانگان اختلالات روانی، افکار پارانوئیدی، اضطراب و شکایات جسمانی به ترتیب بیشترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، در مقایسه‌ی میانگین نمرات اختلالات روانی بر حسب برخی ویژگیهای فردی و اجتماعی نتیجه آزمون آماری t مستقل تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه زن و مرد نشان نداد (05/0P≥). همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه حاکی از عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین میانگین نمرات زیر مقیاس‌ها در گروه‌های تحصیلاتی مختلف بوده است (05/0P≥).

کلیدواژه‌ها

مفیدی راد، علیرضا و شاره، حسین (1393). وضعیت روان‌شناختی کارکنان زندان‌های استان خراسان رضوی. نشریه اصول بهداشت روانی، 16 (1)، 84-74.
سیدطبائی، سیدرضا؛ رحمتی نژاد، پروین و صحت، ربابه (1394). شیوع نشانگان رفتاری اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان. اندیشه و رفتار، (9)36، 37-27.
شهیاد، شیما و محمدی، محمدتقی (1399). آثار روانشناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه، مجله طب نظامی، (22)2، 192-184.
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. The Lancet, 395(10224), e37-e38.
Lai, C. C., Shih, T. P., Ko, W. C., Tang, H. J., & Hsueh, P. R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents, 105924.
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.
Ryu, S., Chun, B. C., & of Epidemiology, K. S. (2020). An interim review of the epidemiological characteristic’s of 2019 novel coronavirus. Epidemiology and health, 42.
Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., ... & Wang, J. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e15-e16.
Sun, L., Sun, Z., Wu, L., Zhu, Z., Zhang, F., Shang, Z., ... & Liu, N. (2020). Prevalence and risk factors of acute posttraumatic stress symptoms during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China. MedRxiv.
Tian, F., Li, H., Tian, S., Yang, J., Shao, J., & Tian, C. (2020). Psychological symptoms of ordinary Chinese citizens based on SCL-90 during the level I emergency response to COVID-19. Psychiatry Research, 112992.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). Social capital and sleep quality in individuals who self-isolated for 14 days during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923921-1.