رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دکترای روان شناسی عمومی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بحران بیماری کرونا به شیوه های متفاوتی اعم از جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی تاثیر گذار بوده است. که یکی از مهم ترین متغیر روان شناختی سلامت عمومی است. بنابراین هدف این پژوهش رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران جهت تشخیص کرونا بود. روش پژوهش: توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی چهار گانه استان تهران در سال 99-98 برای تشخیص بیماری کرونا بودند. که از این تعداد 384 نفر از مراجعه کنندگان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس به کلیه پرسش نامه های درک بیماری، سلامت عمومی و باور وسواسی پاسخ دادند. یافته ها: به منظور ارزیابی از الگویابی معادلات ساختاری SEM استفاده شد. جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با داده ها، ترکیبی از شاخص های برازندگی مورد استفاده قرار گرفتند. جهت بررسی روابط واسطه ای از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ها نشان داد که الگوی مد نظر پژوهش دارای برازش است و سلامت عمومی رابطه بین درک بیماری و باورهای وسواسی را میانجی گری می کند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها با بالا رفتن سطح درک بیماری، سلامت عمومی افزایش یافته و باورهای وسواسی کاهش می یابند. بنابراین تقویت ادراک بیماری به منظور کمک به سلامت عمومی و کاهش باورهای وسواسی می تواند به بهبود بیماران کمک کند. بنابراین بالابردن درک بیماری به عنوان یک راهبرد مهم در مداخله های درمانی و آموزشی ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها


آقایوسفی، علیرضا، شقاقی، فرهاد، دهستانی، مهدی، برقی ایرانی، زیبا (1391). ارتباط کیفیت زندگی وسرمایه روان شناختی با ادراک بیماری در بیماران مبتلا به ام اس، فصلنامه روان شناسی سلامت، 1 (1)، 15-1.
ساده تبریان، منصوره،، غیاثوندیان، شهرزاد، حقانی، شیما (1397). تأثیر آموزش مبتنی بر مدل خود تنظیمی لونتال بر درک از بیماری، بیماران مبتلا به دیابت. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 13، (6)،82-76.
شمس، گیتی، کرم قدیری، نرگس، اسماعیلی ترکانبودی، یعقوب، ابراهیم خانی، نرگس(1383). اعتبار و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی باورهای وسواسی-44، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی،6 (2و1)، 36-23.
طبیبان، سمیرا،، سلیمانی، محمد علی، بخشنده، هومن، اصغری، مرضیه (1398). بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز یک کارآزمایی بالینی. فصلنامه مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا،27، (2)، 81-73
موسی نژاد جدی،الناز، محمود علیلو،1392 مجید(1392). رابطه باورهای وسواسی با آمیختگی فکر- عمل در نوجوانان،فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 11،90-77.
نظیفی، مرتضی، مکرمی، حمیدرضا، اکبری تبار، علی اکبر، فرجی کوجردی، مهدی، رهی، عمید، تبریزی،رضا (1392). مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا،3،(4)، 342-336.
ون هونگ، جانگ (2020). ترجمه ی بذر افشان، امین، بختیار زاده، طاهره،ذبیحی، پرهام، سیفان، فاطمه، صادقی نسب، محمد جواد، قیطاسی، فهیمه،گرگان نژاد، هدیه، موسوی، علی اصغر، یزدانی احمد آبادی، فریبا (1398) .دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کویید 19، انتشارات مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری.
یوسفی، فائق، محمد خانی، مونا (1392). بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با متغیرهای سن، جنس و رشته تحصیلی آنان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،56، (6)،361-354.
Alami, A. (2011). Equity in health from social determinants of health’s point of view. Journal of Research & Health; 1:7-9.
Chilcot, J. (2012). The importance of illness perception in end-stage renal disease: associations with psychosocial and clinical outcomes. Seminars in dialysis; 25(1):59–64.
Dias, R. Stangier, U. Laurito, L. Vigne, P. Loureiro, C. dos Santos-Ribeiro, S. Oliveira, M. Menezes, G. Fontenelle, L. (2018). Illness Perceptions across Obsessive-Compulsive Disorder, Social Anxiety Disorder, and Panic Disorder Patients. International Journal of Cognitive Therapy, 11. 10-120.
Fineberg, N. A., Van Ameringen, M., Drummond, L., Hollander, E., Stein, D. J., Geller, D., Walitza, S., Pallanti, S., Pellegrini, L., Zohar, J., Rodriguez, C. I., Menchon, J. M., Morgado, P., Mpavaenda, D., Fontenelle, L. F., Feusner, J. D., Grassi, G., Lochner, C., Veltman, D. J., Sireau, N., Dell'Osso, B. (2020). How to manage obsessive-compulsive disorder (OCD) under COVID-19: A clinician's guide from the International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS) and the Obsessive-Compulsive and Related Disorders Research Network (OCRN) of the European College of Neuropsychopharmacology. Comprehensive psychiatry, 100, 125-135.
Goldberg, DP. Hillier, VF. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Journal of Psychology Medicine, 9(1): 139-145.
Karimi, J. Izadi, R. (2015). The role of experiential avoidance and anxiety sensitivity in the prediction of mental and general health in Nursing Students Iranian. Journal of Nursing Research, 10.432-42
Li, W., Yang, Y., Liu, Z. H., Zhao, Y. J., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2020). Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. International Journal of Biological Sciences, 16(10), 1732–1738.
Marshall Rio, J. (2017). Understanding Motivation and Emotion. Mohammadi SY. (Persian translator). Tehran: Virayesh Publication.
Morgan, K., Villiers-Tuthill, A., Barker, M. Mcgee, H. (2014). The contribution of illness perception to psychological distress in heart failure patients. BMC Psychology, 2(1):50-55
Pérez-Fuentes MDM, Molero Jurado MDM, Fátima Oropesa N, Martos Martínez A, Simón Márquez MdM, Herrera-Peco I, Gázquez Linares JJ. (2020). Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19. Journal of Clinical Medicine, 9(4):96-104.
Shirzad, H. Abbasi Farajzadeh, M. Hosseini Zijoud, SR. Farnoosh, G. (2020). The Role of Military and Police Forces in Crisis Management due to the COVID-19 Outbreak in Iran and the World. Journal of Police Medicine; 9 (2):63-70.
Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., & Ng, C. H. (2020).    Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently      needed. The Lancet Psychiatry, 7(3), 228–238.