نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، عملکرد صنایع با تغییرات زیادی روبه رو شده است. ورزش یکی از صنایع فعالی است که این روزها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرونا مواجه است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای Google Scholar،Science direct ، PubMed،SID ،Magiran و Irandoc، صورت گرفت. 24منبع یافت شد و از میان آنها 12 منبع مرتبط، بر اساس یافته های تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. ســـپــس یافته‌های منابع، مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس پاندمی کرونا در صنعت ورزش دارای اثرات مثبت و منفی بیشماری است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی ضررهای مالی ناشی از ویروس کرونا تمرکز کرده اند در حالی که ضررهای دیگری از قبیل، ضربه های روحی و روانی، اجتماعی و سیاسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله اثرات مثبت کرونا می توان به توسعه ی ورزش در خانه، با توجه به فراغت پیش آمده برای افراد اشاره کرد. در نتیجه به منظور خروج از بحران پیشنهاد می‌گردد با توجه به اهمیت مدیریت در سازمان های ورزشی مدیران، اســــتراتژی های مناسبی را جهت مواجهه با دوران پسا کرونا ارائه دهند و محققان اثرات ویروس کرونا را با توجه به جنبه های متفاوت در صنعت ورزش مورد بررسی قرار دهند. با وجود متغییر بودن این اثرات در هر نقطه ی جهان پیشنهاد می گردد استراتژی های ارائه شده بومی سازی گردند.

کلیدواژه‌ها

 
Ahmed, M. Di Stefano, M. (2020). “Can the sports industry survive the coronavirus shutdown?”. Financial times.
Al-Ubaydli, O. (2020).“Understanding How the CoronavirusAffects the Global Economy: A Guidefor Non-Economists”. Bahrain Center for Strategic, International and Energy Studies.
Brett G. Toresdahl, MD. Irfan M. Asif, MD. (2020). “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete”. Sport health. 12 (3). DOI: 10.1177/1941738120918876
Cruyff, J. (2020). “The impact of the Covid-19 on the management of sport organizations.” Johan Cruyff Institute.
Csato, l. (2020). “Coronavirus and sports leagues: how to obtaina fair ranking if the season cannot resume?”. C44, Z20.
Hammami, A. Harrabi, B. Mohr, M. Krustrup, P. (2020). “Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training”. Managing Sport and Leisure.
Hughes, D. (2020). “In the frame, road map for Australian sport on an uncertain journeythrough COVID-19”.
Parnell, D. Widdop, P. Bond, A. Wilson, R. (2020). “COVID-19, networks and sport”. Managing Sport and Leisure, DOI: 10.1080/23750472.2020.1750100.
Ravalli , S. Musumeci, G. (2020). “Coronavirus Outbreak in Italy: Physiological Benefitsof Home-Based Exercise During Pandemic”. J. Funct. Morphol. Kinesiol.2020,5, 31.
Thunström, L. C.Newbold, S. Finnoff, D. (2020). “The benefits and costs of using social distancing to flatten the curve for COVID-19”. ForthcomingJournal of Benefit-Cost Analysis.
Timpka, T. (2020). “Sport in the tracks and fields of the coronavirus: Critical issues during the exit from lockdown”.