اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

لیلا منصوری؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، ، صفحه 81-105

https://doi.org/10.22054/jep.2022.66240.3572

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی بود. روش‌ پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 400-1399 تشکیل دادند. از جامعه فوق 30 نفر که دارای ناتوانی-های ...  بیشتر

سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7979

چکیده
  معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان افراد همبستگی دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان افراد به‌خصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ...  بیشتر

آموزش مهارت‌های اجتماعی از راه بازی‌های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران

زهرا محمدزاده؛ ملوک خادمی اشکذری

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 75-99

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7762

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بهبود مهارت‌های اجتماعی از راه بازی‌های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران مورد بررسی قرار گرفت. در روش نیمه آزمایشی حاضر، با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل، از طریق نمونه‌گیری تصادفی، از میان 100 کودک 6-5 ساله مهدکودک و مرکز پیش‌دبستانی واقع در منطقه 2 شهر تهران،30 کودک با مهارت‌های اجتماعی پایین، انتخاب و ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7384

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مولفه­های هوش هیجانی بار- آن و دین داری در بین نوجوانان (دانش‌آموزان دبیرستان) در شهرستان قزوین، ناحیه یک، اجرا گردید. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه یک شهرستان قزوین بود؛ نمونه عبارت از 100 نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری ...  بیشتر

اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط)

اسماعیل سلیمانی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مهناز موسوی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7385

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل وجامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان زورگو در سال تحصیلی 94-1393 بودند که به روش نمونه‌گیریخوشه‌ای چند مرحله‌ای‌ از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی

هما رضایی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6048

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشـی برنامـه آموزشـی فلسـفه بـرای کودکـان بـه شـیوه اجتمـاع پژوهشی در هوش هیجانی دختـران دبیرسـتانی انجـام شـد. بـدین منظـور یکـی از دبیرسـتان های منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان جامعـه پژوهشـی برگزیـده شـد. روش پـژوهش حاضر نیمه آزمایشی پـیش آزمـون-پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل بـود . پـس از جـایگزینی ...  بیشتر

مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی

بهرامعلی قنبری؛ علیرضا مقدس

دوره 7، شماره 21 ، مهر 1390، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22054/jep.2011.6042

چکیده
  هوش هیجانی عبارت است از: بیان کیفیت و درک احساسات خویش و دیگران، همدلی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است (گراوز، 1999). پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی در کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی اجرا شده است. روش تحقیق ...  بیشتر

ساخت و هنجار یابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه

فیروزه سپهریان؛ علی دلاور

دوره 3، شماره 8 ، تیر 1386، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6009

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که آیا می توان بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای نوجوانان ایرانی آزمون هوش هیجانی ساخت و سپس آن را برای جامعه ایران هنجاریابی کرد؟ برای این منظور ابتدا نظریه های هوش هیجانی مورد مطالعه قرار گرفتند و با هم مقایسه شدند. سپس در حوزه های مختلف مولفه هایی انتخاب شدند. سوالاتی در ارتباط با مولفه ...  بیشتر