نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

4 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

10.22054/jep.2023.54240.3091

چکیده

شبکه های اجتماعی نوین به عنوان عرصه ای نوظهور تمام مناسبات بشری را تحت تاثیر قرار داده اند. از جمله می توان به تعریف از سرمایه های مختلف انسانی اشاره کرد. از جمله باز تعاریف جدیدی که از سرمایه صورت گرفته است مبحث سرمایه روانشناختی می باشد. سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روان شناسی مثبت گرا می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل مشکلات می باشد و افراد را قادری می سازد تا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا، کمتر دچار تنش شده و در برابر مشکلات از توان بالایی برخوردار باشند و کمتر تحت تاثیر وقایع روزانه قرار بگیرند. لذا این پژوهش با هدف مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در سرمایه روانشناختی، صورت گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کمی است. جهت گیری اش توسعه ای و کاربردی است. استراتژی این تحقیق توصیفی است و از تلفیق چند پرسشنامه استاندارد قصد پیمایش در میان کاربران تلگرام در شهر تهران به عنوان جامعه آماری را دارد که بر حسب فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ۳۸۴ پرسشنامه دریافت شد. نتایج نشان داد کارکرد اقتصادی، ارتباط شبکه ای و خوداظهاری بر سرمایه روانشناختی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد در حالی که کارکرد سیاسی شبکه های اجتماعی بر سرمایه روانشناختی کاربران تلگرام اثر منفی معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها