رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

- دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی f_dortaj@yahoo.com

چکیده

اضطراب امتحان مسئله‏ای است که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد و شدت آن به عملکرد فرد آسیب زده و منجر به افت تحصیلی می‏شود و ارزش تکلیف به عنوان یک عامل مهم در رشد تحصیلی می‏تواند به واسطه جهت‏گیری هدفی بر اضطراب امتحان اثر داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم ارزش تکلیف از طریق جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان انجام شد. روش: این مطالعه در سال 91 روی 350 نفر از دانش‏آموزان مقطع متوسطه شهر‏کرمان که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند انجام شد. واحدهای پژوهش به پرسشنامه‏های ارزش تکلیف پینتریچ و دی‏گروت، جهت‏گیری هدفی الیوت و مک گریگور و اضطراب امتحان فریدبن پاسخ دادند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه‏گیری شده در مدل پیشنهادی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و داده‏ها با نرم افزار لیزرل8.7 تحلیل شد. یافته‏ها: مدل ارزیابی شده از شاخص‏های برازندگی خوبی برخوردار بود. متغیر مکنون ارزش تکلیف به طور مستقیم و غیر‏مستقیم از طریق جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان اثرگذار بود. جهت‏گیری هدفی نیز بر اضطراب امتحان اثر مستقیم داشت. همچنین در این الگو، تمام وزن‏های رگرسیونی از نظر آماری در سطح 0.05 معنی‏دار هستند. نتیجه گیری:ارزش تکلیف بر اضطراب امتحان اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. نتایج همچنین اثر مستقیم جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


دلاور پور، م. آ؛ و جوکار، ب. (1386). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه‏های نوین تربیتی، پاییز و زمستان 1386، 61-80.
ولی محمدی، م.(1381). بررسی رابطه جهت گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
قلی زاده، م؛ شکر کن، ح؛ و حقیقی مبارکه، ج. (1387). بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‏های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‏آموزان پسر سال اول دبیرستان‏های شهرستان ایذه. مجله علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(14(1 و 2))، 149- 166.
غلامی، ش. (1387). رابطه جهت گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش‏آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
باعزت، ف؛ صادقی، م. ن؛ ایزدی فرد، ر؛ و روبن زاده، ش. (1391). اعتبار یابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی. مطالعات روان‏شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه الزهرا، 8(1)، 51-66.