فصلنامه روان شناسی تربیتی (JEP) - فرایند پذیرش مقالات