فصلنامه روان شناسی تربیتی (JEP) - واژه نامه اختصاصی