نویسنده = نادر کریمیان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22054/jep.2016.5445

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان