Document Type : Research Paper

Author

semnan university

Abstract

چکیده: هدف از مقاله حاضر بررسی شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران کرونا: چالش ها و راهکارها با تاکید بر عدالت ارزشیابی بود. به منظور نیل به هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده از تحلیل محتوا استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش را "صاحبنظران" تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. علاوه بر آن به منظور جمع آوری اطلاعات از سایر منابع، نظرات دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از نمونه گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه باز پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. در کل نظرات 14 صاحبنظر و 66 دانشجو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مهمترین شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا (آموزش مجازی) عبارتند از امتحان حضوری (در صورت مجوز مبادی ذیربط)، امتحان کتبی مجازی، امتحان شفاهی مجازی، پرسش و پاسخ شفاهی، ارائه های مجازی، کارپوشه الکترونیکی و ارزشیابی چندگانه (تلفیقی). در این مقاله چالش ها و مزایای هر کدام از روش های ذکر شده بررسی و راهکارهای لازم برای کاهش پیامدهای منفی هر کدام از روش ها ارائه شد. با توجه به نظرات پاسخگویان، بسنده کردن به یک روش ارزشیابی، اعتبار ارزشیابی را کاهش می دهد و لذا لازم است متناسب با محتوا و اهداف از روش های چندگانه (تلفیقی) برای ارزشیابی آموخته های فراگیران استفاده کرد.

Keywords

آتشک‌‌‌‌، محمد. (1386). مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 13‌‌‌‌، 1 (43)‌‌‌‌، 156-135.
اجتهادی؛ مصطفی (1372). تحلیلی بر تمانمندی‌ها‌‌ و کاستی‌های نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.6 (3).
آراسته‌‌‌‌، حمیدرضا و محمودی راد‌‌‌‌، مریم. (1382)، آموزش اثر بخش: رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان‌‌‌‌، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان‌‌‌‌، جلد 5. ویژه نامه آموزش پزشکی‌‌‌‌، پائیز و زمستان.
اصغری‌‌‌‌، مهرداد؛ علیزاده‌‌‌‌، مهستی؛ کاظمی‌‌‌‌، عبدالحسین؛ صفری‌‌‌‌، حسین؛ اصغری‌‌‌‌، فرهاد؛ باقری اصل‌‌‌‌، محمد مهدی و حیدرزاده‌‌‌‌، سیامک (1391). چالش‌های آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت علمی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 7 (1)‌‌‌‌، 5‌‌‌‌، 34-26.
حسینی‌‌‌‌، وحیده؛ جولایی‌‌‌‌، سودابه و اسکندری منیژه (1389). پورت فولیو (واژه نامه توصیفی). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 10 (2)‌‌‌‌، 197-196. 
رضایی‌‌‌‌، علی محمد؛ دلاور‌‌‌‌، علی؛ احدی‌‌‌‌، حسن و درتاج‌‌‌‌، فریبرز (1389). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی‌‌‌‌، 1 (1)‌‌‌، 25-1.
عباسی کسانی‌‌‌‌، حامد؛ شمس مورگانی‌‌‌‌، غلامرضا؛ سراجی‌‌‌‌، فرهاد؛ رضایی زاده‌‌‌‌، مرتضی (1398). ابزارهای ارزشیابی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی. فصلنامه رشد فناوری. 16 (61) ‌‌‌‌، 33-23.
کریمیان‌‌‌‌، نورالسادات و حیدری‌‌‌‌، طوبی (1388). تاثیر روش ارزشیابی پورتفولیو بر یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 12‌‌‌‌، شماره 4 ویزه نامه 1‌‌‌‌، ص 88-81.
گلزاری‌‌‌‌، زینب (1394). پوشه کار الکترونیکی. دانشنامه برنامه درسی ایران. محور 17. برنامه ریزی درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات‌‌‌‌، 5-1.
محسنی زنوزی‌‌‌‌،‌ها‌‌شم (1393). تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر یسطرون.
معروفی‌‌‌‌، یحیی؛ کیامنش‌‌‌‌، علیرضا؛ مهر محمدی‌‌‌‌، محمود و علی عسگری‌‌‌‌، مجید (1386)، ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: برخی دیدگاه‌ها‌‌، فصلنامه مطالعات برنامه درسی‌‌‌‌، سال اول. شماره 5.
نعمتی‌‌‌‌، علیرضا (1387). ارزیابی علمی دانشگاههای علوم پزشکی با کمک فناوری وب. سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت. یکتا وب ابزار شرق. www.yektaweb.com
هومن‌‌‌‌، حیدر علی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
Apple SJ. (2000).Clarifying the preschool assessment process: Traditional. Practices and alternative approaches. Early Childhood Education Journal; 27: 219-25.
Asch, S. E. (1946). Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 258-290. http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect .
Assessment in Community-based Field Curriculum. Indian J Community Med; 33 (2): 81-4.
Barootchi N, Keshavarz MH. (2002). Assessment of Achievement through Portfolios and Teachermade Tests. Edu Res; 44, 279-88.
Biggs JB. (1999).Teaching for quality learning at university. Buckingham, UK: Society for Research in Higher Education and Open University Press.
Bora, U. J., & Ahmed, M. (2013). E-learning using cloud computing. International Journal of Science and Modern Engineering, 1(2), 9-12.
Boyer E. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; 27-28.
Boyle P. Pettigrove M. & Atkinson C. (2001). Australian national university student evaluation of teaching ANUSET: a guide for academic staff. 3rd ed. Canberra: Australian National University.
Brennan, J. & shah, T. (2000) Managing Quality in Higher Education. An International Perspective on Institutional Assessment and Change. Buckingham, Open University Press.
Brown S. (1999). Assessment matters in higher education. The Society for Research in to Higher Education and Open University Press; Buckinghan, UK.
Butler Ph, A review of the Literature on portfolios and electronic portfolios. eCDF ePortfolio Project, New Zealand. 2006. [citd 2009 may 5]. Available from: http://akoaotearoa. ac. z/download/ng/file/group- 996/n2620-eportfolio-research-report.pdf
CHEA. (2003). Introducing the CHEA almanac of External Quality Review. Washington DC: Council for Higher Education Accreditation.
Fisher, M., & Hill, A. (2015). E portfolio adoption and implementation in a multiple campus university environment 'a reflection on opportunities and challenges in learning and teaching at the Australian Catholic University. Literacy Information and Computer Education Journal (online), 6(1), 1821.
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory, Aldine Publishing Company. Chicago.
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112.
Green M. E. Ellis C. L. & Fremont P. Batty H. (1998). Faculty evaluation in departments of family medicine: do our universities measure up? Med Educ; 32 (6): 597 – 606.
Hurts B, Wilson C, Gramer G. (1998). Professional teaching portfolios; Tools for reflection, growth and advancement. Phi Delta Kappan; April: 576-82.
Kear ME, Bear M. (2007). Using portfolio evaluation for program outcome assessment. J Nurs Educ Mar; 46(3): 109-14.
 Kicken W, Brand-Gruwel S, Merriënboer J, Slot W. (2009). Design and evaluation of a development portfolio: how to improve students’ self-directed learning skills. Instructional Science; 37(5): 453-73.
Kubiszyn T, Borich G. (2003). Educational testing and measurement: classroom application and practice.7th ed. USA: John and Sons Publisher.
Kumar S, Gautam Roy S, Premrajan KC, Sarkar S. (2008). Use of Portfolio-based Learning and
Massy, W. F. & Andrea K. W. (2005) A Note on Education Quality Work. National Center for Postsecondary Improvement. California: Stanford University.
Parboosingh J. (1996). Lerning Portfolios. Potential to assist health professionals with self-directed learning. J Cont Educ Health Prof; 16:75- 81.
Polit DF, Tatano Beck C. (2006). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Retz D, Techer S, Eibert D. (1993). The reliability scores from the 1992 Vermont portfolio assessment program, Tech. report. No.355 Los Angeles: University of California.CRESST: Center for the Study of Evaluation.
Smith J, Brewer DM, Heffner T. (2003). Using portfolio assessment with young children who are at risk for school failure. Preventing School Failure; 48: 38-40.
Speziale HS, Streubert HS, Rinaldi Carpenter D. (2011). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, 2nd Edition, Sage. Thousand Oaks, and CA.
Tasdem M, Tasdem A, Yildirim K. (2009). Influence of Portfolio Evaluation in Cooperative learning on student success. J Theory and Practice in Education; 5(1): 53-66.