سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی

محمدحسین دهقانی‌زاده؛ مسعود حسین‌چاری؛ مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده (الگوی ارتباطی گفت و شنود و الگوی ارتباطی همنوایی) و ساختار کلاس (تکلیف، سخت­گیری در ارزشیابی، تأکید بر ارزشیابی و مرجعیت) بر روی سرزندگی تحصیلی با بررسی نقش واسطه­ای ابعاد خودکارآمدی صورت گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 337 نفر از دانش­آموزان (176 دختر و 161 پسر) در مقطع متوسطه­ی ...  بیشتر

رابطه سوگیری‌های خودکارآمدی ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز

محمد خیّر؛ مسعود حسین‌چاری؛ محمود بحرانی

دوره 8، شماره 24 ، شهریور 1391، ، صفحه 144-169

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی میزان سوگیری باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان با توجه به ملاک‌های بیرونی، و تأثیر آن بر پیامدهای انگیزشی،‌ عاطفی و عملکرد تحصیلی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان پابه دوم راهنمایی تشکیل می‌دادند و نمونه مورد مطالعه شامل 273 نفر از دانش‌آموزان (150 دختر و 123 پسر) بودند که ‌به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر