باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی

محمدباقر ریحانی؛ معراج درخشان؛ مریم شفیعی؛ محسن علیزاده؛ رقیه زارعی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 249-270

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.20257.1721

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 300 نفر (174 دختر و 126 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

نقش عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان

علی تقوایی نیا؛ معراج درخشان؛ رقیه زارعی

دوره 15، شماره 53 ، آذر 1398، ، صفحه 31-49

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.40174.2601

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان در قالب مدل معادلات ساختاری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های شیراز در سال تحصیلی 97-96 تشکیل دادند که تعداد 250 نفر از دانشجویان این دانشگاه‌ها از راه نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر